Zamówienia publiczne

Siwek, Szmit & Lasota Kancelaria Radców Prawnych w ramach swojej działalności specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz partnerstwie publiczno – prywatnym. Doradzamy zarówno Wykonawcom jak i Zamawiającym. W tym zakresie oferujemy m.in.:

 • Stałe, kompleksowe doradztwo na rzecz Zamawiających i Wykonawców
 • Analiza prawna dokumentacji przetargowej w tym: ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ (warunki, OPZ, Umowa)
 • Doradztwo na rzecz Wykonawcy na etapie wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień np. wyjaśnienia braku istnienia rażąco niskiej ceny
 • Opracowywanie i weryfikacja wewnętrznych regulaminów udzielenia zamówień publicznych, w tym regulaminów udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000,00 EURO
 • Sporządzanie umów konsorcjum, podwykonawstwa, udzielanie zasobów podmiotu trzeciego
 • Pomoc przy sporządzeniu ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz innych dokumentów przetargowych
 • Analizę ofert złożonych przez konkurencję
 • Pomoc Zamawiającym w przygotowywaniu pism do Wykonawców, w szczególności w zakresie rażąco niskiej ceny oraz poprawy oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w złożonych ofertach
 • Ocenę zasadności korzystania ze środków ochrony prawnej oraz przygotowywanie odwołań, skarg do sądów i innych środków ochrony prawnej
 • Reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą zarówno po stronie Zamawiającego, Odwołującego jak i Przystępującego
 • Przygotowywanie Opinii Prawnych co do zgodności działań Zamawiających i Wykonawców z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zapisami dokumentów przetargowych w toku postępowania o udzielenie zamówienia jak i podczas realizacji umów
 • Udział w negocjacjach w przypadku wystąpienia sporów w zakresie realizacji umów zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych np. w zakresie możliwości zmiany zawartej umowy