Umowy i roszczenia

Poniżej wymienione usługi nie stanowią całości oferty, a jedynie przykładowe rodzaje spraw. W celu uzyskania informacji czy Kancelaria zajmie się Twoją sprawą zadzwoń pod nr +48 735 038 888 lub skontaktuj mailowo na adres: biuro@prawnik-kielce.pl

Oferta w zakresie prawa umów obejmuje usługi przy zawieraniu umów oraz w sporach wynikających z umów już zawartych, niezależnie od formy umowy (pisemna, ustna, akt notarialny).

W przypadku roszczeń pomagamy w sprawach, których przedmiotem jest dochodzenie praw Klienta lub jego obrona przed osobami dochodzącymi od niego praw nienależnych.

Umowy, m.in:

 • sporządzenie umowy,
 • opiniowanie umowy,
 • sporządzenie regulaminu,
 • interpretacja i wyjaśnienia zapisów umowy,
 • wypowiedzenie i odstąpienie od umowy,
 • odwołanie umowy,
 • zmiany umowy,
 • dochodzenie realizacji umowy,
 • kary umowne,
 • obrona przed niezasadnymi roszczeniami z umowy,
 • potrącenia umowne,
 • zmiana stron umowy,
 • usunięcie wad,
 • wykonanie umowy po terminie,
 • odroczenie zapłaty.

Roszczenia, m.in.:

 • zapłata wynagrodzenia,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • zapłata z umowy,
 • rękojmia za wady przy umowie sprzedaży oraz innych,
 • gwarancja przy umowie sprzedaży oraz innych,
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie,
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
 • zapłata czynszu,
 • zapłata kar umownych,
 • odsetki.

Rodzaje umów, m.in.:

 • umowa sprzedaży i kupna,
 • umowa najmu i wypożyczenia,
 • umowa o pracę,
 • umowa zlecenie,
 • umowa o dzieło,
 • umowa o świadczenie usług,
 • umowa o roboty budowlane lub remontowe,
 • umowa pożyczki,
 • umowa darowizny,
 • umowa dzierżawy,
 • umowa leasingu,
 • umowa o usługi telefoniczne, internetowe itp.

Prowadzenie spraw z zakresu umów i roszczeń obejmuje usługi:

 • pojedyncze porady prawne,
 • korespondencję i negocjację ze stroną przeciwną,
 • prowadzenie spraw sądowych.