Obsługa firm

Współczesne nagromadzenie przepisów, ich skomplikowanie oraz częste zmiany prawa powodują, iż w prowadzeniu firmy niezbędna staje się profesjonalna pomoc prawna. Dostosowanie rozwiązań prawnych do profilu działalności pozwala na optymalizację kosztów i zwiększenie zysków. Wsparcie prawne w operacjach handlowych, przy negocjacjach z kontrahentami oraz w zawieraniu umów gwarantuje bezpieczeństwo transakcji i zapewnia realizację celów gospodarczych.

Siwek, Szmit & Lasota Kancelaria Radców Prawnych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów prowadzących działalność gospodarczą oferuje kompleksową  obsługę prawną, opartą o ustalone z Klientem formy współpracy. Świadczymy pomoc prawną przedsiębiorcom działającym w formie indywidualnej działalności gospodarczej oraz występującymi w obrocie  w ramach spółek prawa handlowego. Działając ze świadomością nadrzędności celów biznesowych Klienta, wszelkie nasze czynności ukierunkowujemy na pełną realizację interesu  Klienta.

Świadczymy stałą obsługę prawną lub usługi doraźne polegające na pomocy prawnej w związku z konkretnym postępowaniem sądowym lub administracyjnym, poradą prawną, doradztwem w związku z zawieraną umową, realizowanym projektem inwestycyjnym itp.

Działając ze świadomością, że każda firma jest inna, każdorazowo przygotowujemy indywidualne warunki współpracy dla poszczególnych Klientów biznesowych. Uwzględniamy wielkość przedsiębiorstwa, formę organizacyjną, specyfikę branży oraz oczekiwania i zapotrzebowania Klienta.

W ramach obsługi prawnej firm, poza stricte prawniczymi czynnościami, na życzenie Klienta oferujemy:

 • spotkania w siedzibie Klienta lub w Kancelarii,
 • dyżury radcy prawnego w siedzibie Klienta
 • konsultacje telefoniczne i mailowe,
 • udział wraz z Klientem w rozmowach biznesowych,

W zakresie specjalizacji Kancelarii znajdują się dedykowane dla przedsiębiorców usługi w następujących zakresach:

Prawo umów gospodarczych, w tym m.in.:

 • opiniowanie i redagowanie umów,
 • zabezpieczenia prawidłowego wykonania umów przez kontrahenta,
 • wsparcie klienta w negocjowaniu treści umów,
 • tworzenie i wprowadzanie do obrotu wzorców umownych i ogólnych warunków umów.

Prawo działalności gospodarczej, w tym m.in.:

 • audyty prawne i due dillegence przedsiębiorstwa,
 • sprawy statutowe i organizacyjne
 • opinie prawne,
 • obsługa procesów inwestycyjnych,
 • postępowania upadłościowe i likwidacyjne,

Prawo spółek handlowych, w tym m.in.:

 • tworzenie i zmiany umowy spółki,
 • rejestracja spółki i zmian umowy spółki,
 • redagowanie uchwał organów spółek,
 • występowanie i realizacja roszczeń ze stosunku spółki,
 • tworzenie regulaminów działania organów spółek,
 • udział w zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy,
 • monitorowanie działalności spółki w zakresie prawnym,
 • wsparcie prawne spółek w bieżącej działalności,
 • przekształcenia i podziały spółek.

Prawo pracy, w tym m.in.:

 • tworzenie regulaminów pracy,
 • redagowanie i doradztwo w zakresie zawieranych umów o pracę,
 • redagowanie i doradztwo w zakresie zawieranych kontraktów menedżerskich,
 • doradztwo przy rozwiązywaniu umowy o pracę i redagowanie treści wypowiedzeń umowy o pracę,
 • udział w postępowaniach sądowych dotyczących sporów ze stosunków pracy.

Prawo administracyjne, w tym m.in.:

 • występowanie do organów o wydanie decyzji administracyjnych, w tym zezwoleń i koncesji,
 • kompletowanie dokumentacji niezbędnej w postępowaniu przed organami administracji,
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej,
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów,
 • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych,
 • reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawo konkurencji, w tym m.in.:

 • doradztwo prawne w zakresie przepisów o konkurencji,
 • realizacja roszczeń wynikających z naruszenia zasad uczciwej konkurencji,
 • zabezpieczenie praw klienta wynikających z przepisów o uczciwej konkurencji.

Prowadzenie postępowań sądowych, w tym m.in.:

 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi,
 • sporządzanie pism procesowych (pozwy, sprzeciwy, apelacje, zażalenia, wnioski itd.),
 • prowadzenie pełnej korespondencji z sądami powszechnymi,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sporów sądowych.

Postępowania windykacyjne i egzekucyjne, w tym m.in.:

 • występowanie do dłużnika o zapłatę,
 • sporządzanie i kierowanie wniosków o egzekucję do komorników sądowych,
 • reprezentowanie klientów przed organami egzekucyjnymi,
 • udział w czynnościach egzekucyjnych, np. zajęciach mienia dłużnika, licytacji nieruchomości,
 • bieżący kontakt z organami egzekucyjnymi i monitorowanie prowadzonych postępowań,
 • prawne formy zabezpieczenia wierzytelności